Stipendin säännöt

Vapaaherra Gustaf W. Wreden stipendirahaston säännöt

1 § – Rahaston nimi

Rahaston nimi on Vapaaherra Gustaf W. Wreden stipendirahasto ruotsiksi Friherre Gustaf W. Wredes stipendiefond. Rahastoa hoitaa Suomen Konepajainsinööriyhdistyksen r.y. johtokunta.

2 § – Stipendin tarkoitus

Tästä rahastosta annetun stipendin tarkoituksena on tehdä stipendinsaajalle mahdolliseksi kotimaassa tai ulkomailla tehtävän matkan tai erikoisopintojen avulla kehittää itseään konepajainsinöörin ammatissa tai suorittaa tutkimustehtävä, jonka tuloksista on välitöntä hyötyä konepajateollisuudellemme. Konepajainsinöörillä tarkoitetaan näissä säännöissä insinööriä tai opiskelijaa, joka toimii konepajateollisuudessamme tai sen järjestöissä tai sen oppilaitoksissa teknisissä tehtävissä taikka suorittaa näihin liittyvää opintojen loppuvaiheessa olevaa opinto-, tutkimus- tai opetustyötä.

3 § – Stipendien jako

Rahaston vuotuisesta tuotosta, sitten kun siitä 10 % on liitetty rahastoon, jaetaan yksi tai useampia stipendejä konepajainsinööreille, joilla voidaan katsoa olevan riittävä kokemus ja muut edellytykset tarkoituksen saavuttamiseksi sekä jotka edelleen ovat ilmoittaneet haluavansa toimia kotimaassa näissä tehtävissä. Yhdistyksen vakinainen jäsen asetettakoon aina etusijalle, milloin hakijoiden käyttötarkoitukset ja edellytykset muuten ovat samanarvoiset.

4 § – Stipendirahojen käyttö

Siinä tapauksessa, että stipendivaroja syystä tai toisesta ei jaettaisi, voidaan ne varata seuraavalle vuodelle tai siirtää pääomaan. Samoin tehtäköön, jos jo maksettuja stipendivaroja syystä tai toisesta palautetaan. Rahastoa voidaan myös kartuttaa lahjoilla ja lahjoituksilla.

5 § – Stipendien haku

Stipendit julistetaan haettavaksi johtokunnan asettamaan määräaikaan mennessä yhdistyksen jäsenille osoitetulla kiertokirjeellü sekä ilmoituksella lehdessä tai lehdissä yhdistyksen johtokunnan lähemmin päättämällä tavalla. Hakemuksen tulee sisältää hakijan ansioluettelo ja opintosuunnitelma.

6 § – Stipendien ilmoittaminen

Yhdistyksen puheenjohtajan on yhdistyksen vuosikokouksessa ilmoitettava kenelle tai keille stipendejä on jaettu.

7 § – Stipendivarojen käytön raportointi

Stipendinsaajan on viimeistään puoli vuotta matkansa tai opintotyön päätyttyä annettava siitä yhdistykselle kirjallinen selostus tai yhdistyksessä pidettävässä esitelmässä selostettava opintojen tuloksia.

8 § – Rahastotilin päätös ja tarkastus

Rahaston tilit päätetään ja tarkastetaan samoihin aikoihin ja samalla tavalla kuin Suomen Konepajainsinööriyhdistyksen r.y. muista tileistä on säädetty.

9 § – Rahastovarojen käyttö

Rahaston varat on talletettava säästöpankkiin tai sijoitettava valtion takaamiin arvopapereihin taikka pörssissä noteerattuihin osakkeisiin.

10 § – Rahaston käyttö yhdistyksen hajotessa

Siinä tapauksessa että Suomen Konepajainsinööriyhdistys r.y. hajoaisi tai muuttuisi yksikieliseksi, on rahaston kaikki varat samansuuruisina osina luovutettava “Suomen Teknillinen Seura r.y.” ja Tekniska Föreningen i Finland r.f. järjestöille käytettäväksi näissä säännöissä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.