Stadgar

Stadgar

1 § – Föreningens namn

Föreningens namn är Suomen Konepajainsinööriyhdistys – Verkstadsingeniörsföreningen i Finland r.y., och dess ändamål är att sammanföra sina medlemmar samt stödja och utveckla dem i deras yrke till fromma för till fördel för den finska tillverkningsindustrin. Föreningen utövar sin verksamhet genom att anordna möten med föredrag och diskussioner samt studieresor, genom att utdela stipendier av medel som skänkts åt föreningen eiler insamlats av den samt genom att avge utlåtanden. Föreningen kan utföra eller låta utföra tekniska, ekonomiska och vetenskapliga undersökningar samt utge publikationer. Föreningens ändamål är inte att skaffa medlemmarna omedelbar ekonomisk nytta och således inte heller att verka som lönepolitisk organisation för sina medlemmar. Föreningen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt kära och svara. Föreningens hemort är Helsingfors stad.

2 § – Aktiv medlem

Till aktiv medlem i föreningen kan väljas person som innehar teknisk högskolebildning eller motsvarande kunskaper samt en ledande ställning inom mekanisk verkstad eller industriföretag i metallbranschen eiler sammanslutningar inom dessa, eller som i betydande mån teoretiskt arbetar för verkstads- och metallindustrins utveckling. En medlem som upphört med verksamhet av ovannämnt slag kan genom styrelsens beslut överföras till passivt medlemskap.

 Yngre medlemskap anhålles med en ansökningsblankett till styrelsen. Yngre medlem bör ansöka om aktivt medlemskap inom sex år efter att ha upptagits till yngre medlem. Om den yngre medlemmen inte inom sex år har anhållit om att bli aktiv medlem, har styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur föreningen.

 Till yngre medlem kan väljas en person som studerari Finland i teknisk högskola eller universitet i avsikt att avlägga diplomingeniörs-eller magisterexamen i ämnen som befrämjar tillverkande industri.Styrelsen avgör vilka högskolor kan accepteras.Yngre medlemmar är välkomna och har rätt att deltaga i föreningens verksamhet,men de har ej röträtt.Yngre medlemmar är befriade från medlemsavgift.

.

3 § – Passiv medlem

Person som inte kan tillhöra föreningen såsom aktiv medlem kan, om han är direktör eller disponent för eller ägare av ett större verkstads- eller metallindustriföretag. väljas till passiv medlem. Sammanslutning med rättsförmåga som äger industriföretag inom dessa branscher, kan bli understödjande medlem i föreningen. Passiv och understödjande medlem har inte rätt att delta när föreningen fattar beslut.

4 § – Medlemskap ansökan

Medlem antas på skriftlig ansökan,då måste sökande ha två förordande medlemmar som är medlemmar i SKIY. Yngre medlemmar behöver inte ha förordare. Medlemskap fastställs då styrelsen enhälligt har förordat det. En lagenlig sammanslutning kan upptas till understödande medlem genom att anmäla sig till styrelsen. Denna sammanslutning kan på möten representeras av antingen aktiv eller passiv medlem.

5 § – Hedersmedlem

Föreningen kan på styrelsens förslag kalla en förtjänt medlem till hedersmedlem. Hedersmedlemmen har samma rättigheter som en aktiv medlem, men han är befriad från medlemsavgift. Hedersmedlem kallas sedan styrelsen enhälligt gjort förslag därom och sedan fyra femtedelar av de röstande vid ordinarie möte understött förslaget.

6 § – Utländska ledamöter

Man kan till medlem i föreningen välja medborgare i ett annat land än Finland, men antalet dylika medlemmar får inte vara större än en tredjedel av antalet aktiva medlemmar.

7 § – Årsavgift

De som valts till aktiva, passiva eller understödjande medlemmar i föreningen erlägger en anslutningsavgift vars storlek fastställs vid årsmötet.Understödande medlemmar betalar en anslutnings- årsavgift baserad på företagets omsättning,som styrelsen har fastställt.Anslutningsavgifterna placeras i stipendiefonden eller anvisas till annat ändamål,som enligt föreningens beslut stöder föreningens versamhet.  Medlemmarna erlägger en årsavgift vars storlek fastställs vid årsmötet.Betalningarna kan uppbäras medels postförskott eller medels bank-eller postgiro. En medlem som tillhört föreningen minst 25 år samt fyllt 65 år är befriad från årsavgift.

8 § – Avgång från föreningen

Då en medlem önskar avgå ur föreningen skall han skriftligen anmäla detta till styrelsen eiler dess ordförande eller låta anteckna till protokollet vid något av föreningens möten. På styrelsens förslag beslutar föreningen vid möte om uteslutning av medlem från föreningen. En föreningsmedlem som under två på varandra följande år inte har erlagt årsavgift kan uteslutas ur föreningen.

9 § – Förening Årsstämma

Föreningens årsmöte hålles senast inom maj månad. Härvid föreläggs styrelsens årsberättelse samt versamhetsgranskarnas utlåtande, fastställs bokslutet, behandlas frågan om beviljande av ansvars frihet för styrelsen, väljs styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter, väljs två (2) verksamhetsgranskare samt en (1) suppleant för dem, fastställs anslutnings- och årsavgifterna samt behandlas förslag och framställningar av styrelsen eller enskilda medlemmar. För att mötet skall kunna behandla enskilda medlemmars förslag, måste förslagen lämnas till styrelsen senast tjugo (20) dagar före mötet. Föreningen sammanträder även då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondel av röstberättigade medlemmar skriftligt fordrar detta för behandling av ett särskilt anmält ärende. Styrelsen skall senast tio (10) dagar före mötet underrätta föreningens medlemmar om mötet. I brådskande fall har styrelsen rätt att sammankalla föreningen tre (3) dagar före ett möte. Övriga meddelanden skall delges medlemmarna.

10 § – Föreningens styrelse

Föreningens styrelse består av fem (5) ledamöter som valts på årsmötet för en verksamhetsperiod åt gången. Styrelsen väljer av dessa fem styrelsens ordförande och viceordförande. Samma möte väljer även två (2) suppleanter till styrelsen för en period i sänder. Styrelsens verksamhetsperiod är tiden mellan två årsmöten.

11 § – Styrelsens uppgifter

Styrelsen är skyldig att bevaka föreningens intressen, att handha skötseln av föreningens angelägenheter och ekonomi samt att verkställa föreningens beslut. Styrelsens utser lämpliga personer till sekreterare och kassör Styrelsen är beslutför då minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Då en ordinarie ledamot är förhindrad, kan en suppleant träda i hans ställe.

12 § – Föreningens verksamhetsperiod

Föreningens verksamhetsperiod och räkenskapsår börjar 1.4 och slutar 31.3 följande kalenderår. Bokslutet skall vara fårdigt senast tjugoen (21) dagar före årsmötet, varvid styrelsen åt revisorerna skall överlämna alla handlingar som krävs för revision. Revisorerna skall återställa dem jämte sitt utlåtande tili styrelsen senast fjorton (14) dagar före årsmötet.

13 § – Föreningens namn tecknas

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden. Styrelsen kan utse sekreteraren och skattmästaren att ensamma teckna föreningens namn.

14 § – Beslutsfattande

Vid föreningens möten fattas besluten genom öppen omröstning om inte sluten omröstning uttryckligen fordras. En frånvarande medlem har rätt att befullmäktiga någon annan aktiv medlem att företräda sig vid möte. Ingen får dock rösta med fullmakt för fler än en medlem.

15 § – Ändringar stadgar

Ändringar i dessa stadgar kan göras vid två på varandra följande möten som hålls med minst en månads mellanrum, av vilka det ena skall vara årsmöte, och vid vartdera mötet skall minst tre fjärdedelar av de röstande understödja ändringsförslaget. Ändringsförslagen måste nämnas i möteskallelsen.

16 § – Föreningens upplösas

Föreningen kan upplösas sedan alla medlemmar erhållit meddelande om saken och beslut fattats vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten, varvid minst tre fjärdedelar av de röstande har understött upplösningsbeslutet. Det sista mötet skall även fatta beslut om överlämnande av föreningens tillgångar för något ändamål som ligger nära föreningens strävanden.