Stipendier

Stipendier

Verkstadsingeniörsföreningen i Finland rf delar ut Gustaf W. Wredes stipendiefonds stipendier följande gång år 2019. Angående ansökningen, meddelar vi senare på dessa sidor.

Stipendierna syftar vanligen till ett innovativt, högkvalitativt forsknings-, utvecklings- eller undervisningsprojekt med särskild betydelse för den finländska tillverkningsindustrin. Särskild uppmärksamhet ägnas åt studerandes kriterier vid utvärdering av ansökningarna.

Stipendier kan ansökas för studenternas (diplom-ingenjör, ingenjör) examensarbete eller fortsatta studier. Den ansökande bör motivera, varför just hen kommer att bli en av framtidens män/kvinnor.

Stipendier kan beviljas tex för:

• studerande utomlands
• examensarbete
• fortsatta studier (tex licentiat- eller doktorsstudier)

Hakemukseen tulee sisällyttää:

• vapaamuotoinen hakemuskirje perusteluineen ja haetun apurahan määrä
• apurahan käyttösuunnitelma
• aikaisempien saavutusten tiiviit kuvaukset (DI- tai insinöörihakija)
• kahden eri yliopiston tai AMK professorin lausunto (opiskelijahakija)
• asiantuntijalausunto apurahan käyttösuunnitelmasta

Hakemukset osoitetaan yhdistyksen johtokunnalle ja pyydetään lähettämään annettuun määräaikaan mennessä osoitteeseen: sihteeri@skiy.fi

Lisätiedot yhdistyksen sihteeriltä.

Sök stipendier

Sökandens kontaktuppgifter

Ansökan om stipendium

Bilagor

Sökandens kontaktuppgifter

"Ansökan om stipendium"

Bilagor