Stadgar för stipendiefond

Stadgar för friherre Gustaf W. Wredes stipendiefond

1 § – Fondens namn

Fondens namn är “Friherre Gustaf W. Wredes stipendiefond” – på finska ” Vapaaherra Gustaf W. Wreden stipendirahasto”. Fonden förvaltas av Verkstadsingeniörsföreningen i Finland r.f. styrelse.

2 § – Syftet med stipendiet

Stipendium ur denna fond avser att sätta stipendiat i tillfälle att genom resa inom eget land eller genom specialstudier förkovra sig i sitt fack som verkstadsingenjör eller uttföra en forskningsuppgift vars resultat är direkt nyttiga för vär verkstadsindustri. Med verkstadsingenjör avses i dessa stadgar ingenjör eller studerande, som inom vår verkstadsindustri eller dess organisationer eller läroanstalter utövar teknisk verksamhet eller utför i slutfasen därtill anslutet studie-, forsknings- eller undervisningsarbete

3 § – Fördelning av stipendier

Av fondens årliga avkastning, sedan 10 % lagts till fonden, utgives ett eller flere stipendier åt verkstadsingenjörer, vilka kan anses besitta tillräcklig erfarenhet och övriga förutsättningar för uppnåendet av det avsedda ändemålet samt som förklarat sig hågade att fortfarande utöva denna verksamhet inom hemlandet Ordinarie medlem av förening skall alltid ha företräde då de sökandes användningssyften och förutsättningar i övriga är likvärdiga.

4 § – Användning av stipendier

I händelse stipendiemedel av en eller annan orsak icke utdelas, kunna de reserveras till följande år eller och läggas till kapitalet Detsamma gäller stipendiebelopp som utbetalts, men av någon anledning återburits. Fonden kan även förstoras genom gåvor och donationer.

5 § – Ansökan om stipendier

Stipendierna lediganslås inom av styrelsen fasställd termin genom circulär till föreningens medlemmar samt genom annons i tidning eller tidningar på sätt som föreningens styrelse äger att närmare bestämma. Ansökan bör åtföljas av meritförteckning och studieplan.

6 § – Meddelande om stipendier

Föreningens ordförande äger vid föreningens årsmöte meddela vem eller vilka stipendium tilldelats.

7 § – Rapportering om användningen av stipendier

Stipendiat bör senast ett halvt år efter avslutad resa eller slutfört stipendiearbete avgiva skriftlig berättelse till föreningen eller i ett föredrag inför föreningen redogöra för resultatet av sina studier.

8 § – Fondkonto Beslut och Revision

Fondens räkenskaper avslutas och granskas å tid och på sätt som i sådant avseende beträffande Verkstadsingeniörsföreningen i Finland övriga räkenskaper är stadgat.

9 § – Användning av fondstillgångar

Fondens medel bör deponeras i bank eller placeras i statsgaranterade värdepapper eller i börsnoterade aktier.

10 § – När föreningen bryts ner

Skulle Verkstadsingeniörsföreningen i Finland r.f. upplösas eller i hänfdelse föreningen blir enspråkig överlämnas fondens samtliga tillgångar i lika delar till Tekniska Föreningen i Finland r.f. och Suomen Teknillinen Seura r.y. att av dessa föreningen disponeras enligt i dessa stadgar fastställda grunder.