Medlemskap

Medlemmarna

En person kan väljas in som aktiv medlem i föreningen skall ha teknisk högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper, samt en ledande position i en maskinverkstad eller i en fabrik som är verksam inom metallindustrin. Även personer som är i ledande positioner inom föreningar som huvudsakligen arbetar för att utveckla maskinverkstads- och metallindustrin.

En person kan bli medlem i föreningen genom ett skriftligt förslag från två ledamöter och ett enhälligt godkännande av styrelsen. För att slutligen bli invald som medlem vid det egentliga mötet, måste minst fyra femtedelar av föreningens väljare rösta för att personen skall väljas in.

I särskilt viktiga fall kan en person som inte är finsk medborgare bli invald som medlem, men medlemmar som inte har finskt medborgarskap kan inte utgöra mera än en tredjedel av antalet aktiva medlemmar.

Passiva och stödande medlemmar

En medlem som har avgått från en av de ovannämnda, direkta funktionerna kan, med styrelsens beslut, omklassifieras som en passiv medlem.

En person som inte kan vara en aktiv medlem i föreningen, kan väljas in som passiv medlem, ifall hen är chef, byggnadschef eller ägare av en stor maskinverkstad eller metallfabrik.

Ett registrerat samfund med rättshandlingsförmåga, som äger industrianläggningar inom sektorn, kan väljas in som stödande medlem. Passiva och stödande medlemmar har inte rätt att inverka på föreningens beslut.

Ovannämnda samfund kan bli stödande medlemmar genom att anmäla sig till styrelsen. Samfundet kan enbart representeras av en aktiv eller passiv medlem vid möten.

Hedersmedlemmar

På förslag av styrelsen, kan en berömvärd medlem bjudas att bli hedersmedlem. Hedersmedlemmar har samma rättigheter som aktiva medlemmar, men är befriade från medlemsavgifter.

Hedersmedlemmar väljs genom attstyrelsen enhälligt har föreslått detta, samt att fyra femtedelar av väljarna vid mötet har gett sitt stöd.