Stadgar

Stadgar

1 § – Föreningens namn

Föreningens namn är Suomen Konepajainsinööriyhdistys – Verkstadsingeniörsföreningen i Finland r.y., och dess ändamål är att sammanföra sina medlemmar samt stödja och utveckla dem i deras yrke till fromma för till fördel för den finska tillverkningsindustrin. Föreningen utövar sin verksamhet genom att anordna möten med föredrag och diskussioner samt studieresor, genom att utdela stipendier av medel som skänkts åt föreningen eiler insamlats av den samt genom att avge utlåtanden. Föreningen kan utföra eller låta utföra tekniska, ekonomiska och vetenskapliga undersökningar samt utge publikationer. Föreningens ändamål är inte att skaffa medlemmarna omedelbar ekonomisk nytta och således inte heller att verka som lönepolitisk organisation för sina medlemmar. Föreningen kan i sitt namn förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt kära och svara. Föreningens hemort är Helsingfors stad.

2 § – Aktiv medlem

Till aktiv medlem i föreningen kan väljas person som innehar teknisk högskolebildning eller motsvarande kunskaper samt en ledande ställning inom mekanisk verkstad eller industriföretag i metallbranschen eiler sammanslutningar inom dessa, eller som i betydande mån teoretiskt arbetar för verkstads- och metallindustrins utveckling. En medlem som upphört med verksamhet av ovannämnt slag kan genom styrelsens beslut överföras till passivt medlemskap.

3 § – Passiv medlem

Person som inte kan tillhöra föreningen såsom aktiv medlem kan, om han är direktör eller disponent för eller ägare av ett större verkstads- eller metallindustriföretag. väljas till passiv medlem. Sammanslutning med rättsförmåga som äger industriföretag inom dessa branscher, kan bli understödjande medlem i föreningen. Passiv och understödjande medlem har inte rätt att delta när föreningen fattar beslut.

4 § – Medlemskap ansökan

Medlem antas på skriftligt förslag av två medlemmar sedan han på styrelsens enhälliga rekommendation valts vid ordinarie möte, varvid minst fyra femtedelar av de röstande måste understödja valet. Sammanslutning med rättsförmåga kan bli understödjande medlem genom att kontakta styrelsen. Denna sammanslutning kan på möten representeras endast av antingen aktiv eller passiv medlem.

5 § – Hedersmedlem

Föreningen kan på styrelsens förslag kalla en förtjänt medlem till hedersmedlem. Hedersmedlemmen har samma rättigheter som en aktiv medlem, men han är befriad från medlemsavgift. Hedersmedlem kallas sedan styrelsen enhälligt gjort förslag därom och sedan fyra femtedelar av de röstande vid ordinarie möte understött förslaget.

6 § – Utländska ledamöter

Då särskilt vägande skäl föreligger kan till medlem i föreningen väljas medborgare i ett annat land än Finland, men antalet dylika medlemmar får inte vara större än en tredjedel av antalet aktiva medlemmar.

7 § – Årsavgift

De som valts till aktiva, passiva eller understödjande medlemmar i föreningen erlägger en anslutningsavgift vars storlek fastställs vid årsmötet. Dessa avgifter läggs till en stipendiefond eller någon annan fond som enligt föreningens beslut används för att främja föreningens ändamål. Medlemmarna erlägger en årsavgift vars storlek fastställs vid årsmötet. Understödjande medlemmar betalar medlemsavgift för tio (10) år i förskott. Beloppet är då tiofaldigt den årsavgift som gäller under betalningsåret. Dessa avgifter kan inkrävas mot postför skott eller via bank- eiler postgiro. En medlem som tillhört föreningen minst 25 år samt fyllt 65 år är befriad från årsavgift.

8 § – Avgång från föreningen

Då en medlem önskar avgå ur föreningen skall han skriftligen anmäla detta till styrelsen eiler dess ordförande eller låta anteckna till protokollet vid något av föreningens möten. På styrelsens förslag beslutar föreningen vid möte om uteslutning av medlem från föreningen. En föreningsmedlem som under två på varandra följande år inte har erlagt årsavgift kan uteslutas ur föreningen.

9 § – Förening Årsstämma

Föreningens årsmöte hålles senast inom maj månad. Härvid Föreläggs styrelsens årsberättelse samt revisorernas utlåtande, Fastställs bokslutet, Behandlas frågan om beviljande av ansvars frihet för styrelsen, Väljs styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter, Väljs två (2) revisorer samt en (1) suppleant för dem, Fastställs anslutnings- och årsavgifterna samt behandlas förslag och framställningar av styrelsen eller enskilda medlemmar. För att mötet skall kunna behandla enskilda medlemmars förslag, måste förslagen lämnas till styrelsen senast tjugo (20) dagar före mötet. Föreningen sammanträder även då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst en tiondel av de aktiva medlemmarna skriftligen fordrar detta för behandling av ett särskilt anmält ärende. Styrelsen skall senast tio (10) dagar före mötet per brev underrätta föreningens medlemmar om mötet. I brådskande fall har styrelsen rätt att sammankalla föreningen tre (3) dagar före ett möte. Även övriga meddelanden till medlemmarna skall delges per brev.

10 § – Föreningens styrelse

Föreningens styrelse består av fem (5) ledamöter som valts på årsmötet för en verksamhetsperiod åt gången. Av dessa fem väljs vid samma möte föreningens och styrelsens gemensamma ordförande och vice ordförande. Vid samma möte väljs även två (2) suppleanter till styrelsen.

11 § – Styrelsens uppgifter

Styrelsen är skyldig att bevaka föreningens intressen, att handha skötseln av föreningens angelägenheter och ekonomi samt att verkställa föreningens beslut. Styrelsens utser en lämplig person bland föreningens medlemmar tili sekreterare. Styrelsen utser sekreteraren eiler någon av sina ledamöter tili skattmästare. Styrelsen är beslutför då minst fyra av dess ledamöter är närvarande. Då en ordinarie ledamot är förhindrad, kan en suppleant träda i hans ställe.

12 § – Föreningens verksamhetsperiod

Föreningens verksamhetsperiod och räkenskapsår börjar 1.4 och slutar 31.3 följande kalenderår. Bokslutet skall vara fårdigt senast tjugoen (21) dagar före årsmötet, varvid styrelsen åt revisorerna skall överlämna alla handlingar som krävs för revision. Revisorerna skall återställa dem jämte sitt utlåtande tili styrelsen senast fjorton (14) dagar före årsmötet.

13 § – Föreningens namn tecknas

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vice ordföranden. Styrelsen kan utse sekreteraren och skattmästaren att ensamma teckna föreningens namn.

14 § – Beslutsfattande

Vid föreningens möten fattas besluten genom öppen omröstning om inte sluten omröstning uttryckligen fordras. En frånvarande medlem har rätt att befullmäktiga någon annan aktiv medlem att företräda sig vid möte. Ingen får dock rösta med fullmakt för fler än en medlem.

15 § – Ändringar stadgar

Ändringar i dessa stadgar kan göras vid två på varandra följande möten som hålls med minst en månads mellanrum, av vilka det ena skall vara årsmöte, och vid vartdera mötet skall minst tre fjärdedelar av de röstande understödja ändringsförslaget. Ändringsförslagen måste nämnas i möteskallelsen.

16 § – Föreningens upplösas

Föreningen kan upplösas sedan alla medlemmar erhållit meddelande om saken och beslut fattats vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten, varvid minst tre fjärdedelar av de röstande har understött upplösningsbeslutet. Det sista mötet skall även fatta beslut om överlämnande av föreningens tillgångar för något ändamål som ligger nära föreningens strävanden.