Yhdistyksen säännöt

Säännöt

1 § – Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Konepajainsinööriyhdistys – Verkstadsingeniörsföreningen i Finland r.y. ja sen tarkoituksena on yhdistää jäseniään sekä tukea ja kehittää heitä ammatissaan Suomen valmistavan teollisuuden hyväksi. Yhdistys harjoittaa toimintaansa järjestämällä kokouksia, esitelmiä, keskusteluja ja opintomatkoja, jakamalla stipendejä yhdistykselle lahjoitetuista tai sen kokoamista varoista sekä antamalla lausuntoja. Yhdistys voi suorittaa tai suorituttaa teknillisiä, taloudellisia ja tieteellisiä tutkimuksia sekä toimittaa julkaisuja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia jäsenilleen välitöntä taloudellista etua eikä näin ollen myöskään toimia jäsentensä palkkapoliittisena järjestönä. Yhdistys voi nimiinsä saada oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § – Aktiivinen jäsenyys

Yhdistyksen toimivaksi jäseneksi voidaan valita henkilö, jolla on teknillinen korkeakoulusivistys tai sitä vastaavat tiedot sekä johtava asema valmistavassa teollisuudessa taikka sen järjestöissä, tai joka merkittävimmin teoreettisesti työskentelee valmistavan teollisuuden kehittämiseksi. Jäsen joka on eronnut yllämainitunlaisesta suoranaisesta tehtävästä, voidaan johtokunnan päätöksellä siirtää passiiviseksi jäseneksi.

Nuorisojäsenyyttä haetaan jäsenhakukaavakkeella ja se voi kestää korkeintaan kuusi vuotta. Nuoreksi jäseneksi voidaan valita henkilö, joka opiskelee Suomessa teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa tavoitteenaan valmistavan teollisuuden diplomi-insinöörin tai maisterin tutkinto. Hallitus päättää, mitkä korkeakoulut tulevat kysymykseen. Nuori jäsen on oikeutettu ja tervetullut osallistumaan yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin. Nuorisojäsenet ovat vapaita jäsenmaksujen suorittamisesta.

3 § – Passiivinen jäsenyys

Henkilö, joka ei voi kuulua yhdistykseen toimivana jäsenenä, voidaan, jos hän on isohkon konepajan tai metalliteollisuuslaitoksen johtaja, isännöitsijä tai omistaja. valita passiiviseksi jäseneksi. Oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa alan teollisuuslaitoksia, voi päästä kannattavaksi jäseneksi. Passiivisella ja kannattavalla jäsenellä ei ole oikeutta ottaa osaa yhdistyksen päätöksiin.

4 § – Jäsenhakemus​

Yhdistyksen jäseneksi pääsee hakemalla jäsenyyttä, jolloin hakijalla on oltava kaksi suosittelijaa SKIY:n jäsenistöstä. Nuorisojäsenet eivät tarvitse suosittelijoita. Jäsenyys vahvistetaan johtokunnan yksimielisesti puollettua jäsenyyttä sekä henkilön tultua valituksi varsinaisessa kokouksessa, jolloin vähintään neljän viidenneksen äänestäjistä tulee äänestää jäseneksi valitsemista. Oikeuskelpoinen yhteisö voi päästä kannattavaksi jäseneksi ilmoittautumalla johtokunnalle. Sitä voi kokouksissa edustaa vain joko toimiva tahi passiivinen jäsen.

5 § – Kunniajäsenyys

Yhdistys voi johtokunnan ehdotuksesta kutsua ansioituneen jäsenen kunniajäseneksi. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin toimivalla jäsenellä, mutta hän on vapautettu jäsenmaksuista. Kunniajäsen kutsutaan johtokunnan sitä yksimielisesti ehdotettua ja neljän viidenneksen äänestäjistä sitä varsinaisessa kokouksessa kannatettua.

6 § – Ulkomaalaiset jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan valita muunkin maan kuin Suomen kansalainen, mutta tällaisten jäsenten määrä ei saa olla enempää kuin kolmasosa toimivien jäsenten kokonaismäärästä.

7 § – Vuosimaksu

Yhdistyksen toimivaksi, passiiviseksi tai kannattavaksi jäseneksi valitut suorittavat liittymismaksun, minkä suuruus määrätään vuosikokouksessa. Kannattavat jäsenet maksavat johtokunnan määrittelemän, yrityksen liikevaihtoon perustuvan liittymis- ja vuosimaksun. Liittymismaksut pannaan stipendirahastoon tai osoitetaan johonkin muuhun tarkoitukseen, joka yhdistyksen päätöksen mukaan tukee yhdistyksen toimintaa. Jäsenet suorittavat vuosimaksun, minkä suuruus määrätään vuosikokouksessa. Nämä maksut voidaan periä postiennakolla taikka pankki- tai postisiirron välityksellä. Jäsen, joka on kuulunut yhdistykseen vähintään 25 vuotta ja täyttänyt 65 vuotta, vapautuu vuosimaksun suorittamisesta.

8 § – Yhdistyksestä eroaminen

Kun jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan johtokunnan esityksen perusteella. Yhdistyksen jäsen, joka kahtena toisiaan seuraavana vuonna ei ole suorittanut vuosi maksuaan, voidaan erottaa yhdistyksestä.

9 § – Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään viimeistään toukokuun kuluessa. Tällöin esitetään johtokunnan vuosikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös, käsitellään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle, valitaan johtokunnan pysyvät jäsenet ja varajäsenet. valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille yksi (1) varamies, määrätään jäsenten liittymis- ja vuosimaksut sekä käsitellään johtokunnan ja yksityisten jäsenten tekemiä ehdotuksia ja esityksiä. Yhdistyksen jäsenten esitykset on, jotta ne voitaisiin kokouksessa käsitellä, jätettävä johtokunnalle viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta. Yhdistys kokoontuu myös johtokunnan pitäessä sitä tarpeellisena tai, jos vähintään yksi kymmenesosa toimivista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Johtokunnan on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta ilmoitettava siitä yhdistyksen jäsenille. Kiireellisissä tapauksissa johtokunnalla on oikeus kutsua yhdistys kokoon kolme (3) päivää ennen kokousta. Muut tiedotukset on toimitettava jäsenten tietoon.

10 § – Yhdistyksen johtokunta

Yhdistyksen johtokunnan muodostaa viisi (5) yhdistyksen vuosikokouksessa toimikaudeksi kerrallaan valittua jäsentä. Näistä viidestä yhdistys valitsee samassa kokouksessa yhdistykselle ja johtokunnalle yhteiset puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Samassa kokouksessa valitaan myös kaksi (2) johtokunnan varajäsentä toimikaudeksi kerrallaan.

11 § – Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan velvollisuus on valvoa yhdistyksen etuja, hoitaa yhdistyksen asiat ja talous sekä panna täytäntöön yhdistyksen päätökset. Johtokunta kutsuu sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi sopivat henkilöt. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsentä on saapuvilla. Varsinaisen jäsenen ollessa estetty voi hänen sijallaan olla varajäsen.

12 § – Yhdistyksen toimikausi

Yhdistyksen toimikausi ja tilivuosi alkaa 1.4. sekä päättyy 31.3. seuraavana kalenterivuonna. Tilinpäätöksen on oltava valmiina viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta, jolloin johtokunnan on jätettävä kaikki tilintarkastusta varten tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille, joiden tulee palauttaa ne lausuntoineen johtokunnalle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

13 § – Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Johtokunta voi määrätä sihteerin ja rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

14 § – Päätöksen tekeminen

Yhdistyksen kokouksissa tehdään päätökset julkisella äänestyksellä, ellei suljettua äänestystä nimenomaan vaadita. Poissaolevalla jäsenellä on oikeus valtuuttaa toinen toimiva jäsen edustajakseen kokouksissa. Älköön kukaan kuitenkaan äänestäkö useamman kuin yhden jäsenen valtakirjaa käyttäen.

15 § – Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous ja tulee kumpaisessakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan äänestäjistä kannattaa muutosehdotusta. Muutosehdotukset on kokouskutsussa mainittava.

16 § – Yhdistyksen purkaminen

Yhdistys voidaan purkaa sitten, kun kaikille jäsenille on annettu asiasta tieto ja päätös siitä on tehty kahdessa peräkkäin vähintään yhden kuukauden väliajoin kokoontuvassa kokouksessa, jolloin vähintään kolme neljäsosaa äänestäjistä on purkamista kannattanut. Viimeisessä kokouksessa on myös tehtävä päätös yhdistyksen omaisuuden luovuttamisesta johonkin yhdistyksen päämäärää lähellä olevaan tarkoitukseen.